Algemene voorwaarden

1. Organiserende instantie

1. Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” (hierna te noemen: de Zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58140867.
2. Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” heeft het BTW-indentificatienummer 2110655119B01.

 

2. Opleidingseisen zwemdiploma’s

1. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A ,B,C en zwemvaardigheid volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van de Stichting ENVOZ’s (ENVOZ).

 

3. Toezichthoudende instantie

1. De Zwemschool is een door de Stichting ENVOZ ’s (ENVOZ) erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd onder nummer ZO 0127.
2. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 3.1. genoemde instantie.

 

4. Garantiebepaling

1. Gemiste lessen geven geen recht op restitutie van lesgelden.

 

5. Veiligheid van zwemles

1. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
3. De Zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

 

6. Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel van het zwembad en de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 6.1. kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

 

7. Voorbehouden

1. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en -tijdstip indien dit noodzakelijk is.
2. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder het punt 7.1. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
3. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 7.1. de zwemles te annuleren.

 

8. Privacybescherming

1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

 

9. Telefonisch meldpunt & doorverwijzing vertrouwenspersoon NOC*NSF

1. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) streeft naar een zwembad klimaat zonder ongewenste intimitieten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie wordt voorkomen en bestreden.
2. Meldpunt: Het telefonisch meldpunt NOC*NSF ( 099-2025590) kosten €0,10 per minuut, en is met deskundige hulpverleners beschikbaar op ma t/m vrij van 18.00 tot 22.00 uur en op zat van 12.00 tot 16.00 uur.
3. Vertrouwelijk: Medewerkers van zwembaden, ouders /verzorgers kunnen vertrouwd met iemand van buiten praten, vragen stellen, twijfels en klachten uitspreken dan wel om advies vragen.
4. Bedoeling: Het meldpunt is bedoeld voor eenmalig en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.
5. Meer informatie: Meer info over het plan van aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.

Chat openen
Hi! Meer informatie over zwemles of aanmelden?