Privacy verklaring

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding”, gevestigd aan Dorpsstraat 32 7933 PC Pesse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.inapb.nl
Dorpsstraat 32
7933 PC Pesse
0653646452

J. Suelmann is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding”. Hij is te bereiken via j.suelmann@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent, dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.suelmann@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding”) tussen zit. Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart boekhoudpakket wordt gebruikt ten behoeve van de boekhouding inkoop en facturatie PGB zwemschool, Microsoft Office wordt gebruikt voor mail, ondersteuning boekhouding en NRZ zwemschoolgegevens, Rabobank zakelijk internetbankieren ten behoeve van het zakelijk betalingsverkeer en automatische incasso NRZ zwemschool.
Bovengenoemde systemen gebruikt Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” uitsluitend voor zakelijke handelingen. Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verwacht hierdoor dan ook geen nadelige gevolgen voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens zwemschool
– – – Bewaartermijn is de contractperiode ( Aanmelding tot Laatste incasso + daarna de wettelijke bewaartermijn Belastingdienst (8 jaar)
> Reden Personalia > automatische incasso is de contractperiode
– – – Bewaartermijn ( Aanmelding tot Laatste incasso)
> Reden Geboortedata > verwerking op diploma’s
– – – Bewaartermijn ( Aanmelding tot Laatste incasso)
> Reden Adres > Bewaartermijn is de contractperiode
– – – Bewaartermijn ( Aanmelding tot Laatste incasso)
> Reden Rekeninghouder >automatische incasso
– – – Bewaartermijn ( Aanmelding tot Laatste incasso)
> Reden Bankrekeningnummer>automatische incasso
– – -Bewaartermijn ( Aanmelding tot Laatste incasso)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.suelmann@live.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Zwemschool “Ina’s Persoonlijke Begeleiding” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.suelmann@live.nl

Chat openen
Hi! Meer informatie over zwemles of aanmelden?